Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji
w Skarżysku-Kamiennej
News & Updates

Archiwum
 
 
 

"Jeden z najgłebszych sekretów życia polega na tym, że tylko to wszystko'
co robimy dla innych , jest tym,
co naprawdę warto robić".
C. Lewis
 

 Podziękowania dla Klubu „Kombinat Formy” ze Skarżyska- Kamiennej
W imieniu własnym oraz uczestników treningu kompetencji społecznych prowadzonym w PCRE Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej składamy serdeczne podziękowania dla Klubu „Kombinat Formy” ze Skarżyska- Kamiennej Kręgielni w dniu 24.02.2016r. za umożliwienie spędzenia chłopcom - uczestnikom treningu, czasu w Serdecznie dziękujemy za bezinteresowną pomoc i  życzliwość. Państwa pomoc sprawiła chłopcom wiele radości, ale także przyczyniła się do pokazania im alternatywnego sposobu spędzenia czasu.

Marzena Sala
dyrektor Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji
Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej

Jolanta Mruz
Trener Treningu Zastępowania Agresji
Pedagog Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Joanna Kędziora
psycholog Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej


Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna zorganizowało w dniu 19 listopada 2015r. Konferencję:
"DZIECKO NIEPEŁNOSPRAWNE aspekty prawne, opiekuńcze i edukacyjne”. 
Program Konferencji obejmował  tematykę związaną z: aspektami regulacji prawnych wobec niepełnosprawności, ofertą lokalnych instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych oraz edukacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
Celem konferencji było przedstawienie sytuacji dzieci niepełnosprawnych z perspektywy różnych instytucji reprezentujących pomoc społeczną, służbę zdrowia, edukację, urząd pracy oraz ich prawa, przywileje, świadczenia, obowiązki. Spotkanie to zgromadziło  wielu rodziców dzieci niepełnosprawnych, dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, pedagogów i psychologów szkolnych, pracowników GOPS, MOPS, pielęgniarki środowiskowe. Z zaproszenia skorzystały  stowarzyszenia i fundacje z terenu powiatu skarżyskiego działające na rzecz  osób niepełnosprawnych, które mogły przedstawić swoją działalność oraz ofertę. Na zaproszenie odpowiedzieli: Polski Związek Niewidomych- Koła w Skarżysku- kamiennej, Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych, dzienny Środowiskowy Dom Samopomocy, Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Umysłowo i ioch Rodzinom „ Praxis”, Stowarzyszenie na rzecz SOSW Nr 1 „Jesteśmy”, Fundacja „Szlachetne Serce”, Dział Usług Specjalistycznych MOPS, Stowarzyszenie Aktywności Zawodowej Osób Niepełnosprawnych „Chcieć, znaczy móc”.
Prelegentami byli przedstawiciele wielu instytucji wspierających osoby niepełnosprawne. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności reprezentowała p. Małgorzata Surmacz,  formy pomocy rodzinom wychowującym dzieci niepełnosprawne- przedstawiła p. Marzanna Łasek z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, zakres wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin zagwarantowany przez państwo /przywileje, świadczenia, obowiązki, regulacje prawne/ przedstawiła p. Joanna Piwowońska Prezes Krakowskiej Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego – prawnik. Ofertę lokalnych instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych przybliżyło Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie reprezentowane przez  Sybillę Majcher, Małgorzatę Szumielewicz. Sytuację na rynku pracy p. Roman Białek dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy. Edukację dzieci i młodzieży  niepełnosprawnej  prezentowali się pracownicy PCRE Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej - o wczesnym  wspomaganiu rozwoju dziecka opowiadała Małgorzata Urynek, System orzecznictwa dla celów oświatowych – Marzena Sala, Dziecko niepełnosprawne w przedszkolu, szkole – Dorota Nowak-Małek, Społeczne aspekty niepełnosprawności – Małgorzata Dobrowolska-Dąbrowska, Iwona Berus.
Rodzice oraz dyrektorzy przedszkoli i szkół w czasie przerwy oraz po konferencji korzystali z porad prawnych. Założeniem Konferencji było to, aby dziecko niepełnosprawne i jego rodzina nie byli postrzegani jako problem, czy kłopot. Wyrażono nadzieję, że spotykają oni  na swojej drodze nie tylko ludzi kompetentnych, ale przede wszystkim  życzliwych, przychylnych sobie ludzi, empatycznych, bez uprzedzeń, którzy widzą dziecko – człowieka i którzy chcą pomóc mu pokonać trudności.

Organizatorzy dziękują wszystkim instytucjom za współpracę przy tym przedsięwzięciu, rodzicom dzieci niepełnosprawnych oraz wszystkim zainteresowanym za wzięcie udziału w konferencji.
FOTOGRAFIE Z KONFERENCJI              MATERIAŁY Z KONFERENCJI DO POBRANIA

Zapraszamy do korzystania z oferty Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w roku szkolnym 2015/2016 
 W nowym roku szkolnym Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji oferuje współpracę i wsparie wszystkim placówkom oświatowym powiatu skarżyskiego oraz zaprasza do korzystania z naszej oferty programowej. W roku szkolnym 2015/2016 Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Skarżysku-Kamiennej, uwzgledniając planowane zmiany kierunkowe MEN, proponuje dyrektorom oraz radom pedagogicznym procesowe wsparcie szkoły. Propozycja skierowana jest do placówek, które są zainteresowane wprowadzeniem trwałych zmian jakościowych w wybranym przez siebie obszarze funkcjonowania.
pobierz kompleksową ofertę programową PCRE na rok szkolny 2015/2016
Oferty programowe dla poszczególnych typów szkół znajdują się w zakładce Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna
w nowej siedzibie
 
W nowy rok kalendarzowy 2015 Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna wkroczyła z nową siedzibą przy Placu Floriańskim. Zasoby biblioteczne zostaly przeniesione do nowych pomieszczeń wyposażonych w nowe meble, sprzęt komputerowy, zaplecza magazynowe
i socjalne. Także czytelnia biblioteczna zyskała nowy wystrój i wyposażenie poprawiające warunki pracy czytelnikom.
W bieżącym roku wykonywane bądą prace na zewnatrz budynku bibliotecznego, poprawiające dojazd dla samochodów oraz dojscie dla pieszych klientów biblioteki. Zagospodarowane zostana także tereny zielone wokół budynku.
 

W dniu 06 października 2014 roku o godzinie 10.00 w Sali Herbowej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej odbyło się spotkanie pracowników Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej z dyrektorami przedszkoli, szkół i placówek oświatowych z terenu powiatu skarżyskiego.
Tematem  spotkania było „Procesowe wsparcie szkoły”
Uczestników powitał Starosta Powiatu Skarżyskiego p. Michał Jędrys, Świętokrzyski Wicekurator Oświaty p. Grzegorz Bień oraz Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Cichoń.
W trakcie spotkania pracownicy merytoryczni PCRE wyjaśnili pojęcie „procesowego wsparcia szkoły” oraz wskazali, czym się różni od dotychczasowego doskonalenia zawodowego nauczycieli w przedszkolach, szkołach, placówkach. Zostały też  omówione etapy procesowego wsparcia szkoły i przedstawione korzyści wynikające z procesowego wsparcia szkoły.  Spotkanie zostało zakończone krótką dyskusją. 

   Procesowe wsparcie szkoły 
Ulotka o procesowym wsparciu szkół
    
Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji
w Skarżysku-Kamiennej

jest zespołem placówek oświatowych w skład którego decyzją Rady Powiatu Skarżyskiego wchodzą:
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,
oraz
Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna.
 W celu realizacji kompleksowego wsparcia dla placówek oświatowych, Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji podejmuje działania integrujące doradców metodycznych naszego powiatu
w celu utworzenia jednolitego

Powiatowego Ośrodka Metodycznego. 
W ramach projektu zrealizowanego przez Powiat Skarżyski
w ramach POKL, działanie 8.3, e-inclusion (przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu), Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji została doposażona
w sprzęt informatyczny wraz z oprogramowaniem. Doposażenie umożliwi usprawnienie i uatrakcyjnienie działań diagnostycznych, terapeutycznych i edukacyjnych prowadzonych przez Poradnię,  oraz rozszerzy ofertę pomocową skierowaną do uczniów
powiatu skarżyskiego. Specjalistyczny sprzet, narzedzia diagnostyczne
i terapeutyczne oraz doskonalona wiedza pedagogów, psychologów, logopedów i terapeutów, pozwolą w nowoczesnych warunkach uzyskiwać pomoc w poradni.